• Mà shérii jtàii²me tmtc ch0ùkette à viiiiie ( (L ') )
    Mersii p0ùr là tiite dédicàse t0ùà oci teii là màiileùr àmi dù m0nde xD
    Teii Géniiàl mà shéri ,, tr0 màrente tr00 belle j0ùrneii avk t0ùa tù ten ràpelle mà ch0ùkettte àvk les z'àùtre fille (L' Jtàiiii²me